REGULAMIN ROZGRYWEK Avalon Extreme GT Challenge

§ 1. ORGANIZATOR ROZGRYWEK

 1. Organizatorem rozgrywek, dalej “Rozgrywek”, jest Fundacja Avalon oraz Polska Liga Esportowa.
 2. Prawo do wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z turniejem zwłaszcza z:
  1. przygotowaniem rozgrywek
  2. realizacją transmisji z rozgrywek
  3. ogłoszeniem wyników i przyznaniem nagród
  4. innych czynności nie wymienionych powyżej

przysługuje wyłącznie Organizatorom.

 

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W poniższym Regulaminie, dalej “Regulamin”,  znajdują się regulacje dotyczące działań i zasad obowiązujących w rozgrywkach, praw i obowiązków Organizatora oraz uczestników Rozgrywek (dalej: „Uczestnik”)
 2. Organizator rozgrywek zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie po uprzednim poinformowaniu uczestników.
 3. Rozgrywki trwają od dnia 30 stycznia 2021 do dnia 12 lutego 2022, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, dalej “Harmonogram”.
 4. Rozgrywki odbywają się w grze Gran Turismo Sport na platformie PlayStation.
 5. Uczestnicy Rozgrywek mogą korzystać z dowolnych kontrolerów do gry (pad, kierownica, joystick).
 6. Regulamin Rozgrywek dostępny jest przez cały czas jego trwania pod adresem: www.fundacjaavalon.pl w zakładce „Regulaminy” oraz pod adresem: www.avalonextreme.pl.
 7. Organizator rozgrywek wyznacza Administratorów rozgrywek, którzy dbają o prawidłowy przebieg Rozgrywek.
 8. Administratorami rozgrywek są: Mikołaj Palimąka, Filip Muller oraz Kamil Krzewski.

§ 3. UCZESTNICY ROZGRYWEK

 1. Uczestnikami Rozgrywek mogą być pełnoletnie osoby, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikami Rozgrywek nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
 3. Przed wzięciem udziału w Rozgrywkach Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 4. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

§ 4. WARUNKI UDZIAŁU W ROZGRYWKACH

 1. Udział w Rozgrywkach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Aby wziąć udział w rozgrywkach, Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny pod tym linkiem: https://avalonextreme.pl/esport/
 3. Zapisy do Rozgrywek otwarte będą od 24 stycznia 2022 od godz. 12:00 do 30 stycznia 2022 do godz. 12:00.
 4. Uczestnicy Rozgrywek tworzą dwuosobowe Zespoły, w których biorą udział we wszystkich etapach Rozgrywek, przy czym jeden z Partnerów w Zespole ma posiadać orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.
 5. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z podaniem w nim wszystkich wymaganych danych, w tym w szczególności PS ID Uczestnika Rozgrywek i nazwy Zespołu, jeżeli takowy istnieje.
 6. Zgłoszenie do udziału w Rozgrywkach można wypełnić indywidualnie lub w imieniu Zespołu.
 7. W przypadku zgłoszenia indywidualnego i braku Partnera do Zespołu, Organizator stworzy Zespół, losowo wybierając Partnerów, z zastrzeżeniem par. 4.
 8. Informacja o wyborze Partnerów do Zespołu zostanie przekazana Uczestnikom Rozgrywek do dnia 29 stycznia 2022 do godz. 12:00
 9. W przypadku braku wystarczającej liczby Partnerów do stworzenia Zespołów z zachowaniem wymogu określonego w par 4., Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy wzięcia udziału w Rozgrywkach.
 10. Decyzja o odmowie wzięcia udziału w Rozgrywkach będzie podejmowana na podstawie daty i terminu przesłania zgłoszenia.
 11. Uczestnikom nie przysługują roszczenia wobec Organizatora z tytułu odmowy wzięcia udziału w Rozgrywkach.
 12. Uczestnicy nie zakwalifikowani do wzięcia udziału w Rozgrywkach zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.
 13. Uczestnicy z listy rezerwowej będą mogli wziąć udział w Rozgrywkach w przypadku rezygnacji z udziału w Rozgrywkach innego Uczestnika. O kolejności na liście rezerwowej decydować będzie kolejność przesłania zgłoszenia do udziału w Rozgrywkach.

§ 5. HARMONOGRAM ROZGRYWEK

 1. Organizator ustala harmonogram i zasady poszczególnych etapów Rozgrywek.
 2. I etap – Eliminacje.
  1. Eliminacje odbywają się w dniach 31.01.2022 do 2.02.2022 do godz. 0.00.
  2. W Eliminacjach udział może wziąć każdy z zarejestrowanych Uczestników.
  3. Eliminacje odbywają się w trybie offline. Każdy z Uczestników w dogodnym dla siebie terminie odbywa przejazd eliminacyjny w formule Time Attack na wyznaczonym torze z zachowaniem ustawień określonych w niniejszym Regulaminie.
  4. Każdy z Uczestników może wielokrotnie wykonać przejazd, aż do uzyskania najlepszego wyniku z zachowaniem ram czasowych etapu eliminacyjnego.
  5. Uczestnik do dnia 3.02.2020 do godz. 12.00 przesyła swój najlepszy czas uzyskany w wyścigu w formie Print Screen na adres mailowy [email protected]
  6. Wyniki uzyskane przez Uczestników przesyłane są indywidualnie lub w imieniu całego Zespołu.
  7. Ostateczny wynik uzyskany przez Zespół stanowi średnią punktów uzyskanych przez Partnerów w Zespole.
  8. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jeden Zespół, Organizator ustalając wynik uwzględnia czasy przejazdu uzyskane przez Partnerów w Zespole.
  9. O uzyskanych wynikach Organizator powiadomi Uczestników do dnia 4.02.2020 do godz. 12.00
 3. II Etap Półfinał.
  1. Półfinał Rozgrywek odbywa się online w formie multiplayer w dniu 5.02.2022 w czasie rzeczywistym.
  2. O dokładnej godzinie wyścigu półfinałowego Organizator powiadomi Uczestników drogą mailową lub telefoniczną.
  3. Do półfinału zakwalifikowanych zostaje 8 Zespołów, które uzyskały najlepszy czas na etapie Eliminacji.
  4. O miejscu na gridzie w wyścigu półfinałowym decyduje indywidualny czas uzyskany w przejeździe eliminacyjnym.
  5. Półfinał polega na przejechaniu wyznaczonej trasy w jak najkrótszym czasie.
  6. Ostateczny wynik uzyskany przez Zespół stanowi sumę punktów uzyskanych przez Partnerów w Zespole.
  7. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jeden Zespół, Organizator ustalając wynik uwzględnia czasy przejazdu uzyskane przez Partnerów w Zespole.
  8. Nad prawidłowym przebiegiem półfinału czuwają Sędziowie i Administratorzy.
  9. O wynikach półfinału Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora niezwłocznie, maksymalnie do godziny po jego zakończeniu.
 4. Finał
  1. Finał Rozgrywek odbywa się stacjonarnie w dniu 12.02.2022 w siedzibie ESPORT SPOT przy ul. Zajęczej 2a w Warszawie.
  2. O dokładnej godzinie wyścigu finałowego Organizator powiadomi Uczestników drogą mailową lub telefoniczną.
  3. Do finału zakwalifikowanych zostaje łącznie 6 Zespołów, w tym 5 Zespołów, które uzyskały najlepszy wynik w wyścigu półfinałowym oraz 1 Zespół, na zasadzie “wilczego biletu”, który uzyskał najlepszy wynik we wszystkich dotychczasowych etapach Rozgrywek.
  4. O miejscu na gridzie w wyścigu finałowym decyduje indywidualny czas uzyskany w wyścigu półfinałowym.
  5. Wyścig finałowy polega na przejechaniu wyznaczonej trasy w jak najkrótszym czasie.
  6. Ostateczny wynik uzyskany przez Zespół stanowi sumę punktów uzyskanych przez Partnerów w Zespole.
  7. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jeden Zespół, Organizator ustalając wynik uwzględnia czasy przejazdu uzyskane przez Partnerów w Zespole.
  8. Nad prawidłowym przebiegiem finału czuwają Sędziowie i Administratorzy.
  9. O wynikach finału Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora niezwłocznie, maksymalnie do godziny po jego zakończeniu.
  10. Wyścig finałowy będzie transmitowany w formie live streaming z profesjonalnym komentarzem.

§ 6. NAGRODY

 1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla 3 Zespołów, które zdobyły najlepszy wynik w wyścigu finałowym.
 2. Wartość nagród rzeczowych będzie zależna od uzyskanego miejsca na podium, przy czym Organizator ustala, że wartość nagród dla każdego z Partnerów Zespołu, który zdobył I miejsce będzie nie będzie niższa niż 500 PLN.

§ 7. USTAWIENIA SESJI WYŚCIGOWEJ W GRZE GRAN TURISMO SPORT

1. Tryb pokoju: trening/kwalifikacje/wyścig
2. Prywatność pokoju: publiczny
3. Maksymalna liczba uczestników: 16
4. Stały gospodarz pokoju: tak
5. Rodzaj startu: pola startowe
6. Dodatkowa moc: wyłączona
7. Widoczność uszkodzeń: włączona
8. Zużycie opon: wyłączone
9. Linia startu: ustawiane przez gospodarza
10. Siła korytarza aerodynamicznego: silna
11. Uszkodzenia mechaniczne: brak
12. Zużycie paliwa: wyłączone
13. Utrata przyczepności: niska
14. DRS: domyślne
15. Równowaga osiągów: włączona
16. Limit mocy maksymalnej: domyślne
17. Minimalna masa: bez ograniczeń
18. Maksymalny poziom opon: bez ograniczeń
19. Typ numeru samochodu: bez ograniczeń
20. Tuning: wyłączone
21. Użycie gokartów: wyłączone
22. Przezroczystość podczas wyścigu: silna
23. Kara za zderzenie ze ścianą: brak
24. Korygowanie toru jazdy po zderzeniu: włączone
25. Ograniczenia przy flagach: włączone
26. Kara za skracanie trasy: włączona
27. Kara za otarcie bokiem: wyłączona
28. Przywracanie samochodu na tor: wyłączone
29. Samochody duchów: wyłączone
30. Pomoc w kierowaniu: wyłączona
31. Linia pomocnicza: bez ograniczeń
32. ABS: bez ograniczeń
33. ASM: bez ograniczeń
34. ESP: bez ograniczeń
35. AP: wyłączony

 

 

 1. Sesja wyścigowa zostaje założona przez Administratora bądź przez osobę wyznaczoną przez administratora na 15 minut przed rozpoczęciem sesji kwalifikacyjnej.

§ 8. SĘDZIOWIE

 1. Organizator wyznaczy 2 sędziów z grona Administratorów rozgrywek, którzy będą czuwać nad poprawnym przebiegiem rozgrywek, zgodnością z postanowieniami Regulaminu i zasadami gry fair play.

§ 9. SYSTEM PUNKTOWY

 1. Kierowcom przyznawane są punkty na podstawie pozycji, na której zostali sklasyfikowani w wyścigu.
 2. System punktowy:- I miejsce – 200 pkt
  – II miejsce – 180 pkt
  – III miejsce – 160 pkt
  – IV miejsce – 150 pkt
  – V miejsce – 140 pkt
  – VI miejsce – 130 pkt
  – VII miejsce – 120 pkt
  – VIII miejsce – 110 pkt
  – IX miejsce – 100 pkt
  – X miejsce – 90 pkt
  – XI miejsce – 60 pkt
  – XII miejsce – 50 pkt
  – XIII miejsce – 40 pkt
  – XIV miejsce – 30 pkt
  – XV miejsce – 20 pkt
  – XVI miejsce – 20 pkt

  + Najszybsze okrążenie wyścigu – 10 pkt

 3. Warunkiem koniecznym do uzyskania klasyfikacji wyścigowej jest przejechanie minimum 90% długości wyścigu.
 4. Kierowca z najszybszym okrążeniem wyścigu dostaje dodatkowy punkt do klasyfikacji pod warunkiem, że ukończy wyścig w pierwszej dziesiątce.
 5. Jeżeli kierowca z najszybszym okrążeniem nie ukończy wyścigu (DNF), punkt ten nie zostaje przyznany.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

 1. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do zapisu elektronicznego wyścigów na wszystkich etapach Rozgrywek, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, na następujących polach eksploatacji:
  1. Utrwalanie i zwielokrotnianie – wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. Utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera, na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, w taki sposób, aby zapis mógł być udostępniany w sieciach komputerowych i w sieci Internet, jak również utrwalany i zwielokrotniany techniką światłoczułą i techniką zapisu komputerowego na nośnikach dostosowanych do tej formy zapisu;
  3. Wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  4. Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zapisu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  5. Nabycie autorskich praw majątkowych obejmuje także prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do całości lub części zapisu. Uczestnikom Rozgrywek nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych.
  6. Organizatorowi przysługuje prawo do anonimowego rozpowszechniania zapisu, prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu zapisu publiczności, a także prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nich.

§ 11. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danach osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. rozstrzygnięcie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom, którym Organizator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Uczestników Rozgrywek będą przechowywane do momentu jego rozstrzygnięcia, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub celami archiwizacyjnymi określonych przepisami szczególnymi takimi jak chociażby ustawa o rachunkowości.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  6. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia Uczestnikowi udział w Rozgrywkach.
 8. Dane osobowe Uczestnika nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. W przypadku skorzystania z przysługującego prawa opisanego w ust. 5. c. usunięcie danych nie będzie miało wpływu na ich wcześniejsze przetwarzanie.

§ 12. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z przebiegiem Rozgrywek Uczestnik może złożyć w terminie 7 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Fundacja Avalon ul. Domaniewska 50A, 04-620 Warszawa
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Uczestnika niezwłocznie o jej wynikach.
 3. Zaleca się, aby reklamacja zawierała co najmniej imię i nazwisko Uczestnika oraz PD ID uczestnika, numer telefonu oraz adres Uczestnika.

 § 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Rozgrywek z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników Rozgrywek
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego