Regulamin serwisu

 • §1 Postanowienia ogólne
 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem www.avalonextreme.pl , zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, z siedzibą w Warszawie przy ul. Michała Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000270809, zwaną dalej „Fundacją”.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”  określa warunki korzystania z Serwisu.
 3.      Zadaniem Serwisu jest:
 4. prezentacja informacji o działalności Fundacji w ramach projektu Avalon EXTREME, promującego sporty ekstremalne osób z niepełnosprawnością,
 5. Wparcie działalności statutowej Fundacji poprzez zachęcanie do przekazania darowizn,
 6.      Umożliwienie kontaktu bezpośrednio z pracownikiem Fundacji w związku z projektem Avalon EXTREME,
 7.      Poszukiwanie wolontariuszy do projektu Avalon EXTREME.

 

 • §2 Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email:[email protected]
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email:[email protected] .
 3. Pani/Pana dane osobowe w zależności od wyrażonej zgody mogą być przetwarzane w celu:
 4. a)      Realizacji celów statutowych Fundacji
 5. b)      Obsługi zawartych umów
 6. c)       Rekrutacji i zatrudnienia
 7. d)      Organizacji imprez i konkursów
 8. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być:
 9. a)      Zgoda na przetwarzanie danych
 10. b)      Realizacja umowy
 11. c)       Realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych
 12. d)      Obowiązek prawny ciążący na administratorze
 13. e)      Ochrona Pana / Pani żywotnych interesów
 14. Pani/Pana dane osobowe w zależności od celu przetwarzania, przetwarzane będą:
 15. a)      Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 16. b)      Do czasu wypełnienia celu przetwarzania
 17. c)       Do czasu realizacji umowy oraz wygaśnięcia prawa do roszczeń
 18. d)      Zgodnie z udzieloną zgodą
 19. e)      Do czasu cofnięcia zgody
 20. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 21. a)      Podmiotom świadczącym nam usługi księgowe,
 22. b)      Podmiotom świadczącym nam usługi IT,
 23. c)       Podmiotom świadczącym nam usługi bankowe,
 24. d)      Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 25. e)      Podmiotom współpracującym (zgodnie z udzieloną zgodą),
 26. f)       Na życzenie, podmiotom wskazanym przez osobę, której dane dotyczą
 27. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 28. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawiania i sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
 29. Przysługuje Panią/Pana prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. W takim przypadku proszę skontaktować się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie internetowej lub wysyłając stosowne żądanie na adres email:[email protected]
 30. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 31. Przykładowy formularz kontaktu znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem: https://avalonextreme.pl/wp-content/uploads/2018/05/Formularz-wniosku-korzystanie-z-praw-przysługujących-osobie.pdf
 32. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Panią/Pana zgody, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla Fundacji AVALON do realizacji umowy.
 33. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od celu przetwarzania jest wymogiem ustaw takich jak:
 34. a)      Kodeks pracy
 35. b)      Ustawa o rachunkowości
 36. c)       Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty
 37. d)      Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta
 38. e)      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 39. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
 40. Nie będziemy poddawać Pani/Pana profilowaniu.
 • §3 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika.
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji w serwisie.
 4. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 5. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z wyżej wymienionych form działalności.
 6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, bądź wyżej wymienionych  form działalności należy kierować pod adres e-mail [email protected]. Rozpatrywane będą one w terminie 14 dni od przesłania reklamacji na podany powyżej adres.