Deklaracja dostępności serwisu internetowego avalonextreme.pl

Fundacja Avalon zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej avalonextreme.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego avalonextreme.pl

Data publikacji strony internetowej: 14.12.2020
Data ostatniej dużej aktualizacji: 25.02.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Niezgodności:
– brak opisów linków
– brak widoczności pozycji czytnika
– nie wszystkie elementy dekoracyjne posiadają opisy
– nie wszystkie obrazy posiadają opisy alternatywne

Nad obecną stroną, ciągle trwają prace naprawcze oraz wprowadzane są nowe udogodnienia, w celu spełnienia wszystkich norm WCAG.

Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 14.12.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt z Fundacją Avalon na adres email [email protected] lub pod nrem telefonu 666 324 328

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Po lewej stronie przed wejściem jest podjazd dla osób poruszających się na wózku.
  Przed wejściem jest oznakowany przycisk otwierający automatycznie drzwi ułatwiający wejście i wyjście dla osób z niepełnosprawnością.
  Do budynku można wejść także przez drzwi obrotowe, przy nich jest dostępny przycisk spowalniający obracanie się drzwi, może być to pomocne dla osób poruszających się o kulach.
  Fundacja mieści się na parterze, od razu po lewej stronie od wejścia. Przed samymi drzwiami do Fundacji jest oznakowany przycisk otwierający automatyczne drzwi.
 • Fundacja mieści się na parterze, nie posiada schodów ani wind. Korytarze są szerokie tak aby dwie osoby na wózkach mogły swobodnie się wyminąć.
 • Ułatwieniem jest podjazd przed budynkiem oraz dostosowane duże toalety z prysznicem. Takie toalety dla Podopiecznych są dwie.
 • Na parking można wjechać środkowym szlabanem, wystarczy wybrać 50a i poinformować że przyjeżdża się do Fundacji Avalon. Po prawej stronie jest dostępnych 8 miejsc parkingowych dla Podopiecznych Fundacji.
 • Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 • W Fundacji nie ma dostępnego tłumacza migowego.