Avalon Extreme | Regulamin serwisu
Avalon Extreme | Regulamin serwisu
17331
page-template-default,page,page-id-17331,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Regulamin serwisu

 

§1 Postanowienia ogólne

1.       Serwis internetowy działający pod głównym adresem www.avalonextreme.pl  , zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, z siedzibą w Warszawie przy ul. Michała Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000270809, zwaną dalej „Fundacją”.

2.       Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”  określa warunki korzystania z Serwisu.

3.       Zadaniem Serwisu jest:

a.       prezentacja informacji o działalności Fundacji w ramach projektu Avalon EXTREME, promującego sporty ekstremalne osób z niepełnosprawnością,

b.      Wparcie działalności statutowej Fundacji poprzez zachęcanie do przekazania darowizn,

c.       Umożliwienie kontaktu bezpośrednio z pracownikiem Fundacji w związku z projektem Avalon EXTREME,

d.       Poszukiwanie wolontariuszy do projektu Avalon EXTREME.

 

§2 Ochrona danych osobowych

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected]

2.       Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected] .

3.       Pani/Pana dane osobowe w zależności od wyrażonej zgody mogą być przetwarzane w celu:

a)      Realizacji celów statutowych Fundacji

b)      Obsługi zawartych umów

c)       Rekrutacji i zatrudnienia

d)      Organizacji imprez i konkursów

4.       Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być:

a)      Zgoda na przetwarzanie danych

b)      Realizacja umowy

c)       Realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych

d)      Obowiązek prawny ciążący na administratorze

e)      Ochrona Pana / Pani żywotnych interesów

5.       Pani/Pana dane osobowe w zależności od celu przetwarzania, przetwarzane będą:

a)      Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

b)      Do czasu wypełnienia celu przetwarzania

c)       Do czasu realizacji umowy oraz wygaśnięcia prawa do roszczeń

d)      Zgodnie z udzieloną zgodą

e)      Do czasu cofnięcia zgody

6.       Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

a)      Podmiotom świadczącym nam usługi księgowe,

b)      Podmiotom świadczącym nam usługi IT,

c)       Podmiotom świadczącym nam usługi bankowe,

d)      Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

e)      Podmiotom współpracującym (zgodnie z udzieloną zgodą),

f)       Na życzenie, podmiotom wskazanym przez osobę, której dane dotyczą

7.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawiania i sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

9.       Przysługuje Panią/Pana prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. W takim przypadku proszę skontaktować się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie internetowej lub wysyłając stosowne żądanie na adres email: [email protected]

10.   Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11.   Przykładowy formularz kontaktu znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem:  https://avalonextreme.pl/wp-content/uploads/2018/05/Formularz-wniosku-korzystanie-z-praw-przysługujących-osobie.pdf

12.   W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Panią/Pana zgody, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla Fundacji AVALON do realizacji umowy.

13.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od celu przetwarzania jest wymogiem ustaw takich jak:

a)      Kodeks pracy

b)      Ustawa o rachunkowości

c)       Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

d)      Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta

e)      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

14.   Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

15.   Nie będziemy poddawać Pani/Pana profilowaniu.

 

§3 Postanowienia końcowe

1.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu.

2.       Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika.

3.       Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji w serwisie.

4.       Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.

5.       Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z wyżej wymienionych form działalności.

6.       Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, bądź wyżej wymienionych  form działalności należy kierować pod adres e-mail [email protected] . Rozpatrywane będą one w terminie 14 dni od przesłania reklamacji na podany powyżej adres.

 

zobacz więcej