§1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem www.avalonextreme.pl , zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, z siedzibą w Warszawie przy ul. Michała Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000270809, zwaną dalej „Fundacją”.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”  określa warunki korzystania z Serwisu.
 3. Zadaniem Serwisu jest:
  • Prezentacja informacji o działalności Fundacji w ramach projektu Avalon EXTREME, promującego sporty ekstremalne osób z niepełnosprawnością,
  • Wparcie działalności statutowej Fundacji poprzez zachęcanie do przekazania darowizn,
  • Umożliwienie kontaktu bezpośrednio z pracownikiem Fundacji w związku z projektem Avalon EXTREME,
  • Poszukiwanie wolontariuszy do projektu Avalon EXTREME.

§2 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email:[email protected]
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email:[email protected] .
 3. Pani/Pana dane osobowe w zależności od wyrażonej zgody mogą być przetwarzane w celu:
  • a) Realizacji celów statutowych Fundacji
  • b) Obsługi zawartych umów
  • c) Rekrutacji i zatrudnienia
  • d) Organizacji imprez i konkursów
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być:
  • a) Zgoda na przetwarzanie danych
  • b) Realizacja umowy
  • c) Realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych
  • d) Obowiązek prawny ciążący na administratorze
  • e) Ochrona Pana / Pani żywotnych interesów
 5. Pani/Pana dane osobowe w zależności od celu przetwarzania, przetwarzane będą:
  • a) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  • b) Do czasu wypełnienia celu przetwarzania
  • c) Do czasu realizacji umowy oraz wygaśnięcia prawa do roszczeń
  • d) Zgodnie z udzieloną zgodą
  • e) Do czasu cofnięcia zgody
 6. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  • a) Podmiotom świadczącym nam usługi księgowe,
  • b) Podmiotom świadczącym nam usługi IT,
  • c) Podmiotom świadczącym nam usługi bankowe,
  • d) Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  • e) Podmiotom współpracującym (zgodnie z udzieloną zgodą),
  • f) Na życzenie, podmiotom wskazanym przez osobę, której dane dotyczą
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawiania i sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
 9. Przysługuje Panią/Pana prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. W takim przypadku proszę skontaktować się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie internetowej lub wysyłając stosowne żądanie na adres email:[email protected]
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Przykładowy formularz kontaktu znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem: https://avalonextreme.pl/wp-content/uploads/2018/05/Formularz-wniosku-korzystanie-z-praw-przysługujących-osobie.pdf
 12. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Panią/Pana zgody, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla Fundacji AVALON do realizacji umowy.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od celu przetwarzania jest wymogiem ustaw takich jak:
  • a) Kodeks pracy
  • b) Ustawa o rachunkowości
  • c) Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty
  • d) Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta
  • e) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 14. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
 15. Nie będziemy poddawać Pani/Pana profilowaniu.

§3 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika.
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji w serwisie.
 4. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 5. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z wyżej wymienionych form działalności.
 6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, bądź wyżej wymienionych  form działalności należy kierować pod adres e-mail [email protected]. Rozpatrywane będą one w terminie 14 dni od przesłania reklamacji na podany powyżej adres.